Informujemy, że w dniu 20 września 2017 zakończył się etap przyjmowania zgłoszeń do 23. edycji Konkursu Odys –  na najlepszą jakość usług turystycznych świadczonych w Małopolsce, organizowanego przez Krakowską Izbę Turystyki. Zgodnie z Regulaminem, o dlaszym przebiegu Konkursu decyduje już tylko Kapituła Odys 2017.

 
W Konkursie mogły wziąć udział wszystkie firmy branży turystycznej działające na terenie Województwa Małopolskiego – zarówno Członkowie Krakowskiej Izby Turystyki, jak i firmy niezrzeszone w Izbie. Współorganizatorami konkursu są Województwo Małopolskie i Urząd Miasta Krakowa.

Każda firma  może otrzymać nagrodę ODYS maksymalnie otrzymać trzy razy przez cały okres swojej działalności na rynku. Otrzymując 3 Nagrody ODYS, zostaje członkiem Klubu Odysa.

 

 

REGULAMIN  NAGRODY  „ODYS 2017”

1. Organizator: Krakowska Izba Turystyki
Współorganizator:  Województwo Małopolskie, Urząd Miasta Kraków

2. Nagrody ODYS 2017 przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele małopolskich instytucji: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Akademii Wychowania  Fizycznego w Krakowie, eksperci, dziennikarze.

 

3. W 2017 roku przyznane będą 3 równorzędne nagrody „ODYS  2017” za najlepszą jakość usług turystycznych w Województwie Małopolskim.
Ponadto Kapituła może przyznać podmiotowi gospodarczemu lub osobie fizycznej nagrodę  ODYS 2017 za oryginalne lub szczególne osiągnięcia w turystyce.

 

4. Kapituła ma prawo nie przyznać wszystkich nagród.

 

5. NAGRODY
Laureaci ODYS 2017 otrzymują między innymi  nagrody:

 • plakietkę i dyplom,
 • emisję reklam on-line na serwisach www.naszemiasto.pl i  www.malopolska.pl
 • powierzchnię wystawienniczą  na turystycznych  targach krajowych lub zagranicznych.

6. W konkursie mogą brać udział  podmioty gospodarcze działające w branży turystycznej na terenie Województwa Małopolskiego – również niezrzeszone w Krakowskiej Izbie Turystyki, które działają zgodnie z przepisami prawa a szczególnie z ustawą o usługach turystycznych.

 

7. Zgłoszenia do konkursu dokonywać mogą:

I.  Do pierwszego etapu:

 • Same zainteresowane podmioty
 • Kapituła  ODYSA 2017
 • Klub „SUPER ODYS”
 • Zarząd Krakowskiej Izby Turystyki
 • Publiczność, również  z  wykorzystaniem internetu.

II. Do drugiego etapu:

 • Kapituła ODYSA 2017

8.  TERMINARZ:

 • Rozpoczęcie konkursu w dniu 9.05.2017 podczas Walnego Zebrania Izby,
 • Przyjmowanie zgłoszeń od podmiotów wymienionych w punkcie 7  A ,C, D, E do  dnia  20.09.2017. Kapituła Konkursu ODYS 2017 ma prawo do zgłaszania kandydatów do konkursu w każdym czasie.
 • Zakończenie prac związanych z pierwszym etapem Konkursu do dnia 21.09.2017 Kapituła ogłasza nominacje podmiotów gospodarczych do drugiego etapu.
 • Zamknięcie konkursu ODYS 2017 następuje w dniu 31.10.2017 (podana data może ulec zmianie).
 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród ODYS 2017 odbędzie się 12.12.2017 (podana data może ulec zmianie).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9. Zgłoszenia należy dokonywać pisemnie.
Zgłoszenie winno  obejmować:

 • istotne informacje  charakteryzujące  podmiot,
 • uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody.

Do zgłoszenia dokonywanego przez „same zainteresowane podmioty” winny być dołączone niezbędne materiały do oceny np. katalogi, foldery, oferty itp.

10. Zgłoszenie podmiotu do nagrody równoznaczne jest ze zgodą na:

 • udostępnienie danych i informacji o firmie uznanych  przez Kapitułę za niezbędne dla jej oceny, oraz  złożeniem oświadczenia o nie zaleganiu ze zobowiązaniami publiczno - prawnymi.
 • podanie do publicznej wiadomości podmiotów zgłoszonych do nagrody, nominacji do II etapu i wyników decyzji  Kapituły.

11. W przypadku dokonywania zgłoszenia do nagrody przez  osoby inne niż zainteresowany podmiot, Kapituła winna uzyskać zgodę tego podmiotu na realizację postanowień pkt.9.

 

12. Firmy nominowane do drugiego etapu konkursu zostaną pisemnie o tym poinformowane i zaproszone do dokonania przed kapitułą prezentacji firmy i jej oferty.

 

13. Zgłaszający i zgłaszani nie mają prawa wglądu do protokołów i uzasadnień werdyktu Kapituły w sprawach przyznawania nagród.

 

14. Organizatorzy gwarantują, iż skład Kapituły nie jest związany z działalnością firm zgłoszonych do nagród i jej członkowie posiadają kompetencje w zakresie oceny ofert biur podróży i obiektów hotelowych.

Laureaci poprzednich edycji Konkursu Odys