Statut Krakowskiej Izby Turystycznej

przyjęty przez Walne Zebranie Izby 4 kwietnia 1992 roku, z późniejszymi zmianami, wprowadzonymi:

 • Uchwałą Nr 1 Walnego Zebrania Izby z dnia 29 maja 1993 roku,
 • Uchwałą Nr 3 Walnego Zebrania Izby z dnia 23 czerwca 1994 roku,
 • Uchwałą Nr 1 Walnego Zebrania Izby z dnia 29 maja 1996 roku,
 • Uchwałą Nr 4 Walnego Zebrania Izby z dnia 13 lipca 1998 roku,
 • Uchwałą Nr 4/99 Walnego Zebrania Izby z dnia 15 maja 1999 roku,
 • Uchwałą Nr 4/2002 Walnego Zebrania Izby z dnia 25 maja 2002 roku,
 • Uchwałą Nr 1/2011 Walnego Zebrania Izby z dnia 29 września 2011 roku.

Statut Krakowskiej Izby Turystycznej

Postanowienia ogólne.

§ 1
Krakowska Izba Turystyki, zwana dalej „Izbą” jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności w dziedzinie turystyki.

§ 2
Izba działa na terenie województwa małopolskiego, a jej siedzibą jest Stołeczne Królewskie Miasto Kraków.

§ 3
Izba posiada osobowość prawną.

§ 4
Izba może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji działających w zakresie turystyki.

§ 5

 • Izba używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Krakowska Izba Turystyki”.
 • Izba posługuje się zastrzeżonym firmowym znakiem graficznym.

§ 6

 • Funkcje we władzach Izby sprawowane są społecznie.
 • Dochód z działalności Izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Podstawowe zadania i formy ich realizacji.

§ 7
Do podstawowych zadań Izby należy:

 • reprezentowanie interesów swoich członków,
 • podejmowanie działań mających na celu rozwój turystyki, w szczególności w Krakowie i województwie małopolskim,
 • podnoszenie poziomu usług turystycznych,
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej,
 • opiniowanie projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki turystycznej oraz uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,
 • dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności turystycznej.

§ 8
Izba realizuje swoje zadania poprzez:

 • wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków, udzielanie im porad i pomocy oraz organizowanie współpracy między nimi,
 • inspirowanie i organizowanie szkolenia zawodowego,
 • badania rynku turystycznego,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie turystyki,
 • delegowanie swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji stanowiących i opiniodawczych,
 • informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju turystyki na terenie działania Izby,
 • organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie ustalonych zasadach w postępowaniu sądowym, w związku z działalnością gospodarczą członków Izby,
 • własną działalność gospodarczą.

§ 8a
Przedmiotem działalności gospodarczej Izby są:

 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD: 72.20.Z);
 • wydawanie książek (PKD: 58.11.Z);
 • wydawanie gazet (PKD: 58.13.Z);
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków(PKD: 58.14.Z);
 • wydawanie wykazów i list (PKD: 58.12.Z);
 • pozostała działalność wydawnicza (PKD: 58.19.Z);
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD: 70.22.Z)
 • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD: 73.12.A);
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD: 73.12.B);
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD: 73.12.C);
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD: 73.12.Z);
 • badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 73.20.Z);
 • działalność pośredników turystycznych (POKD: 79.11.B);
 • działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD: 79.90.B);
 • pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD: 79.90.C);
 • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD: 82.99.Z);
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD: 85.51.Z);
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD: 85.59.B);
 • działalność wspomagająca edukację (PKD: 85.60.Z).

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9
Członkowie Izby dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • honorowych,
 • stowarzyszonych.

§ 10
Członkiem zwyczajnym może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie turystyki oraz organizacje zrzeszające podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie turystyki, z wyjątkiem osób prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe.

§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:

 • uczestniczyć w Walnym Zebraniu Izby z głosem stanowiącym,
 • wybierać i być wybieranym do Władz Izby poprzez swoich przedstawicieli,
 • zgłaszać postulaty i wnioski wobec Władz Izby,
 • korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby,
 • używać firmowego znaku graficznego Izby, zgodnie z zasadami opracowanymi przez Zarząd Izby.

§ 12
Członek zwyczajny ma obowiązek:

 • uczestniczyć w realizacji zadań Izby, w szczególności brać udział w posiedzeniach Walnego Zebrania Izby,
 • przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Władz Izby,
 • regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 13
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Izby.

§ 14
Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Izby i zebraniach Zarządu Izby z głosem doradczym.

§ 16
Członkiem stowarzyszonym może być podmiot nie spełniający warunków umożliwiających uzyskanie członkostwa zwyczajnego.

§ 17
Członek stowarzyszony ma prawo:

 • uczestniczyć z głosem doradczym w pracach organów Izby,
 • zgłaszać postulaty i wnioski wobec Władz Izby,
 • korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby,
 • używać firmowego znaku graficznego Izby, zgodnie z zasadami opracowanymi przez Zarząd Izby.

§ 18
Członek stowarzyszony ma obowiązek uczestniczyć w realizacji zadań Izby, przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Władz Izby oraz regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 19
Członkami zwyczajnymi Izby są podmioty, które:

 • zgłosiły akces do Krakowskiej Izby Turystyki na jej zebraniu założycielskim,

lub

 •  zostały przyjęte w poczet członków decyzją Zarządu Izby przy spełnieniu warunków prowadzenia udokumentowanej działalności gospodarczej w zakresie turystyki przez okres minimum 1 roku i po złożeniu pisemnego wniosku z rekomendacją dwóch członków Izby

lub

 • uzyskały status członka zwyczajnego w trybie określonym w § 19a.
 • Decyzję o przyjęciu na członka stowarzyszonego podejmuje Zarząd Izby w oparciu o pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o członkostwo, wraz z rekomendacją dwóch członków Izby.
 • Zasady udzielania rekomendacji, o której mowa w ust. 1 i 2 określa Zarząd Izby.
 • Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Izby.

§ 19a

 • Członek stowarzyszony może uzyskać status członka zwyczajnego po upływie 1 roku prowadzenia udokumentowanej działalności gospodarczej w zakresie turystyki. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Izby.
 • Nabycie członkostwa zwyczajnego w trybie opisanym w ust. 1 nie wymaga odrębnego wniosku i rekomendacji, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2.
 • Nabycie członkostwa zwyczajnego w trybie opisanym w ust.1 następuje z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd izby.
 • Od nabycia członkostwa zwyczajnego w trybie opisanym w niniejszym paragrafie nie pobiera się wpisowego. Dany członek ma obowiązek opłacać składki z tytułu członkostwa zwyczajnego, poczynając od następnego miesiąca po podjęciu przez Zarząd Izby uchwały, o której mowa w ust. 1.

§ 19b
W razie zmiany formy organizacyjno-prawnej prowadzenia przez danego członka Izby działalności gospodarczej, w szczególności w wyniku przekształcenia, podziału, połączenia, nowo powstałe podmioty mogą nabyć członkostwo w Izbie, przejmując prawa i obowiązki dotychczasowego członka Izby. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Izby na podstawie złożonego przez zainteresowanego pisemnego wniosku. Warunkiem przejęcia praw i obowiązków dotychczasowego członka Izby jest nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie turystyki.

§ 20
1) Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:

 • wystąpienia członka z Izby,
 • skreślenia z listy członków Izby,
 • wykluczenia członka z Izby,
 • likwidacji Izby,
 • likwidacji podmiotu gospodarczego będącego członkiem Izby.
 • nie złożenia wniosku o ponowne nabycie praw i obowiązków członka Izby przed upływem okresu zawieszenia członkostwa w Izbie.

2) Wystąpienie członka z Izby następuje po pisemnym powiadomieniu Zarządu Izby przez danego członka.

3)  Skreślenie z listy członków Izby może nastąpić w przypadku zalegania w opłacaniu składek członkowskich za co najmniej 2 okresy płatności.

4) Członek Izby może być wykluczony, jeżeli działa na szkodę Izby lub jej członków, nie wykonuje zobowiązań, narusza postanowienia Statutu bądź Władz Izby; z wnioskiem o wykluczenie może wystąpić każdy członek Izby, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

5) Decyzję o skreśleniu lub wykluczeniu z Izby podejmuje Zarząd Izby, powiadamiając na piśmie zainteresowanego oraz pozostałych członków Izby.

6) Skreślony członek Izby może wnieść do Zarządu pisemny sprzeciw od decyzji o skreśleniu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

7) Od decyzji w sprawie wykluczenia z Izby przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zebrania Izby, wniesione za pośrednictwem Zarządu Izby, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez danego członka decyzji o wykluczeniu.

8) Walne Zebranie Izby może uchylić decyzję o wykluczeniu, bądź utrzymać ją w mocy. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Izby, prawa i obowiązki członka Izby, którego decyzja o wykluczeniu dotyczy są zawieszone – członek nabywa je ponownie z dniem odbycia Walnego Zebrania Izby, które uchyliło decyzję Zarządu Izby o wykluczeniu.

§ 20a
1) W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez członka Izby, na jego pisemny wniosek może nastąpić zawieszenie członkostwa w Izbie na okres wskazany we wniosku, jednakże na okres nie dłuższy niż 1 rok. Uchwałę o zawieszeniu członkostwa i jego okresie podejmuje Zarząd Izby.

2) Członkostwo w Izbie zostaje zawieszone z dniem wskazanym w uchwale Zarządu Izby, o której mowa w ust. 1.

3) W razie zawieszenia członkostwa ustają wszelkie prawa i obowiązki danego członka Izby.

4) Ponowne nabycie praw i obowiązków następuje na pisemny wniosek danego członka Izby.

5) W razie braku wniosku w terminie, o którym mowa w ust.4 członkostwo w Izbie ustaje.

Władze Izby

§ 21
Władzami Izby są:

 • Walne Zebranie Izby,
 • Zarząd Izby,
 • Komisja Rewizyjna Izby,
 • Sąd Koleżeński Izby.

§ 22
Kadencja Władz wybieralnych trwa 3 lata, przy czym kadencja pierwszych Władz Izby trwa jeden rok.

Walne zebranie Izby

§ 23
Walne Zebranie Izby jest najwyższą władzą Izby.

§ 24
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Izby w szczególności należy:

 • uchwalanie kierunków i programów działania,
 • uchwalanie zmian Statutu,
 • wybór członków Władz Izby – z zastrzeżeniem postanowień § 47 – i ich odwoływanie w głosowaniu tajnym
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej Izby,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi lub poszczególnym jego członkom, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • zatwierdzanie rocznego budżetu Izby, bilansu finansowej działalności Izby w danym okresie sprawozdawczym oraz ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 • nadawanie godności członka honorowego,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji pozostałych Władz Izby,
 • podejmowanie decyzji w istotnych sprawach majątkowych,
 • podjęcie uchwały o likwidacji Izby i rozdysponowaniu jej majątku.

2. Walne Zebranie Izby może upoważnić inny organ Izby do podjęcia decyzji w sprawach określonych w ust. 1 pkt 1, 6, 8 i 9.

§ 25
Walne Zebranie Izby może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 26
1. Zwyczajne Walne Zebranie Izby jest zwoływane co najmniej raz w roku w terminach umożliwiających zatwierdzenie budżetu i bilansu Izby.
2. Termin, porządek obrad ustala Zarząd Izby i pisemnie powiadamia o tym członków Izby na miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Izby.

§ 27
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Izby jest zwoływane przez Zarząd Izby z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź 1/3 członków Izby.
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Izby musi być złożony na piśmie wraz z proponowanym porządkiem obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Izby jest zwoływane przez Zarząd Izby w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust.1, przy czym nie może ono podejmować decyzji w sprawach, które nie zostały podane w porządku obrad.

§ 28
1. Na Walnym Zebraniu Izby udział biorą:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie honorowi i członkowie stowarzyszeni oraz osoby zaproszone.

2. Członkowie Izby są reprezentowani w Walnym Zebraniu Izby poprzez swoich przedstawicieli posiadających stosowne umocowanie do reprezentacji.

§ 29
1. Walne Zebranie Izby jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% zwyczajnych członków Izby.
2. W przypadku nie odbycia Walnego Zebrania Izby, w szczególności z powodu braku quorum, o którym mowa w ust.1, może odbyć się Walne Zebranie Izby w drugim terminie, jednakże nie wcześniej, jak 30 minut po terminie pierwszym. Zebranie takie jest prawomocne bez względu na liczbę biorących w nim udział członków zwyczajnych Izby, o ile w zawiadomieniu, o którym mowa w § 26 ust. 2 i § 27 ust. 3 przewidziano drugi termin Walnego Zebrania Izby.

§ 30
Jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Władz Izby zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania – z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 2.

§ 31
1. Głosowanie na Walnym Zebraniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru członków Władz Izby lub ich odwoływania.
2. Głosowanie może być tajne po przyjęciu przez Walne Zebranie Izby wniosku o uchylenie jawności głosowania.
3. Uchwały Walnego Zebrania Izby podpisuje osoba prowadząca posiedzenie, na którym podjęto daną uchwałę. Protokół z obrad Walnego Zebrania Izby podpisuje osoba prowadząca posiedzenie i protokolant.

Zarząd Izby

§ 32
Zarząd Izby jest organem kierującym działalnością Izby między Walnymi Zebraniami Izby.

§ 33
1. Do kompetencji Zarządu Izby w szczególności należy:

 • reprezentowanie Izby na zewnątrz,
 • nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zebrania Izby,
 • przygotowywanie planów i sprawozdań z działalności Izby,
 • zaciąganie zobowiązań w ramach zatwierdzonego budżetu Izby i sporządzanie rozliczeń finansowych,
 • zwoływanie Walnych Zebrań Izby,
 • przyjmowanie nowych członków, skreślanie z listy członków i wykluczanie członków Izby,
 • powoływanie komisji problemowych, organów doradczych i opiniodawczych,
 • wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych Władz Izby jak również wynikających z niniejszego Statutu,
 • ustalanie zasad korzystania z firmowego znaku graficznego Izby,
 • organizacja działalności gospodarczej Izby, kontrola jej efektywności,
 • określanie zasad udzielania rekomendacji dla przystępujących członków Izby.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek danego członka Izby, Zarząd Izby może podjąć uchwałę o odroczeniu terminów płatności składek członkowskich lub rozłożenie należności z tego tytułu na raty. Przed podjęciem decyzji w tej sprawie, Zarząd Izby może żądać od danego członka Izby odpowiedniego udokumentowania wniosku. Uchwała Zarządu Izby ustala dla danego członka Izby nowe warunki spłaty składek członkowskich w zakresie określonych w uchwale.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 może być podjęta jedynie w przypadku zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez danego członka Izby nie więcej niż za trzy okresy płatności.
4. W razie nie wywiązania się danego członka Izby z warunków spłaty, o których mowa w ust. 3, Zarząd Izby może podjąć uchwałę o skreśleniu danego członka z listy członków Izby.

§ 34
Zarząd Izby składa się z Prezesa Zarządu i od 8 do 12 członków wybieranych przez Walne Zebranie Izby. Ilość wybieranych członków Zarządu ustalać będzie Walne Zebranie Izby.

§ 35
1. Prezesa Zarządu Izby wybiera i odwołuje Walne Zebranie Izby, według zasad określonych w przyjętym regulaminie wyborów.
2. Zarząd Izby konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Prezesa Zarządu, wybierając ze swego składu do trzech wiceprezesów Zarządu, skarbnika oraz sekretarza.

§ 36
Posiedzenia Zarządu Izby odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc, w terminach ustalanych przez Zarząd. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przewodniczący Zarządu może zwołać dodatkowe posiedzenia, zawiadamiając o tym członków Zarządu Izby i zamieszczając o tym informację w Biurze Zarządu Izby, z podaniem porządku obrad dodatkowego posiedzenia Zarządu.

§ 37
Posiedzenia Zarządu Izby są protokołowane, protokół podpisuje sekretarz i przewodniczący Zarządu Izby.

Komisja Rewizyjna Izby

§ 38
Komisja Rewizyjna Izby jest organem kontrolnym Izby.

§ 39
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

 • przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Izby przynajmniej raz w roku,
 • ocena działalności statutowej i finansowej Izby i występowanie z wnioskami do Zarządu Izby,
 • żądanie od Zarządu Izby wyjaśnień, określanie terminu i sposobu usunięcia nieprawidłowości,
 • występowanie z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium.

§ 40
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 osób, w tym przewodniczący, zastępca i sekretarz. Ilość wybieranych członków Komisji Rewizyjnej ustalać będzie Walne Zebranie Izby.

§ 41
Komisja Rewizyjna Izby konstytuuje się na swym pierwszym zebraniu, pod kierunkiem osoby, która przewodniczy posiedzeniom Walnego Zebrania Izby.

Sąd koleżeński

§ 42
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 • rozstrzyganie sporów między członkami Izby,
 • prowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach, w których stroną jest członek Izby,
 • wydawanie orzeczeń i opinii oraz występowanie z wnioskami we wszystkich sprawach zleconych przez Władze Izby oraz w sprawach, o rozstrzygnięcie których zwrócą się członkowie Izby.

§ 43
1. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi od 5 do 8 osób, w tym przewodniczący, zastępca i sekretarz. Ilość wybieranych członków Sądu Koleżeńskiego ustalać będzie Walne Zebranie Izby.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego mogą używać nazwy arbitrów.
3. Sąd Koleżeński może używać nazwy Kolegium Arbitrów.
4. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego może używać nazwy Przewodniczącego Kolegium Arbitrów.

§ 44
Sąd Koleżeński konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu pod kierunkiem osoby, która przewodniczy posiedzeniom Walnego Zebrania Izby.

§ 45
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych Władz Izby.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Izby.

§ 46
Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego określają uchwalone przez te władze ich regulaminy organizacyjne, które zatwierdza Walne Zebranie Izby.

§ 47
1. Członkostwo we Władzach Izby ustaje w razie:

 • śmierci członka Władz,
 • rezygnacji członka Władz Izby przyjętej przez Władzę, której jest członkiem,
 • odwołania danego członka Władz przez Walne Zebranie Izby,
 • ustania członkostwa w Izbie podmiotu, który był reprezentowany przez danego członka Władz Izby, z przyczyn określonych w § 20 ust.1 pkt 1-3.

2. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa o których mowa w ust.1 pkt 2 3 i 4, Zarządowi Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądowi Koleżeńskiemu przysługuje prawo kooptacji nowych członków, z tym że ich liczba nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danych Władz pochodzących z wyborów na Walnym Zebraniu Izby.
3. Walne Zebranie Izby może upoważnić dane Władze Izby o dokonanie kooptacji także w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, o ile dokonanie tej kooptacji nie spowoduje przekroczenia 1/3 liczby członków danych Władz pochodzących z wyborów na Walnym Zebraniu Izby.

§ 48
1. W przypadku:

 • cofnięcia pełnomocnictwa przez instytucję delegującą,
 • ustania członkostwa w Izbie podmiotu gospodarczego, którego dany członek Władz reprezentował, z przyczyn określonych w § 20 ust 1 pkt 5 i 6,
 • przejścia do pracy członka Władz Izby do innego podmiotu, będącego członkiem Izby i nie uzyskania od tego podmiotu pełnomocnictwa do reprezentowania go w Izbie,

Członek Władz Izby może pełnić daną funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Izby.

2. Na wniosek władzy Izby, której dana osoba była członkiem, Walne Zebranie Izby może wyrazić zgodę w głosowaniu tajnym na pełnienie funkcji do końca kadencji przez członka władz Izby, wybranego przed zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Członek Władz, któremu Walne Zebranie Izby wyraziło zgodę, o której mowa w ust. 2 posiada prawa przysługujące reprezentantowi członka zwyczajnego Izby, do końca kadencji danej Władzy Izby.
4. Niewyrażenie zgody, o której mowa w ust.2 jest równoznaczne z odwołaniem członka Władz Izby.

§ 49
1. W przypadku utraty zaufania do członka Władz Izby, w szczególności jego nierzetelności w pełnieniu funkcji w Izbie, bądź działania niezgodnego z prawem – dany członek Władz może zostać zawieszony w pełnieniu swojej funkcji decyzją Władzy, której jest członkiem, do czasu najbliższego Walnego Zebrania Izby, które zadecyduje o dalszym członkostwie we Władzach.
2. Decyzja o zawieszeniu, o której mowa w ust.1 winna być poprzedzona opinią Sądu Koleżeńskiego lub Komisji Rewizyjnej.

Majątek ośrodki finansowe

§ 50
Majątek Izby powstaje z:

 • składek członkowskich,
 • darowizn,
 • spadków,
 • zapisów,
 • własnej działalności gospodarczej,
 • dochodów z majątku Izby,
 • dotacji z budżety państwa i gminy,
 • innych możliwych źródeł.

§ 51
1. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Krakowskiej Izby Turystyki w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu Izby.
2. Szczegółowy tryb reprezentowania Krakowskiej Izby Turystyki w sprawach, o których mowa w ust.1 określa regulamin Zarządu Izby.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Izby mogą być upoważnione inne osoby niż wymienione w ust.1, na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Izby.

§ 52
1. Izba prowadzi działalność w ramach posiadanych środków.
2. Izba może prowadzić biuro jako aparat etatowy Izby.
3. Zakres i tryb działania oraz strukturę biura określi regulamin uchwalony przez Zarząd Izby.

Przepisy końcowe

§ 53
1. Zmiana Statutu i likwidacja Izby wymaga uchwały Walnego Zebrania Izby, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności nie mniej niż połowy członków Izby uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zebranie Izby wyznaczy likwidatora, który wykona postanowienie dotyczące przeznaczenia majątku Izby.
3. W razie braku środków własnych Izby – koszty likwidacji pokrywane są w częściach równych przez wszystkich jej członków zwyczajnych i stowarzyszonych.

Niniejszy tekst jest jednolitym tekstem Statutu Krakowskiej Izby Turystyki, według stanu na dzień 22.03.2012 r.